XI CoNGRéS INTeRDiSCiPLiNaRi D'ATeNCió PReCoÇ I DeSeNVoLuPaMeNT INFaNTiL

2o NoVeMBRe 2o2o - 27 MaiG 2o21

INFàNCieS AVui.
La INFàNCia eN PLuRaL.

13 SeSSioNS
EN LíNIa.

XI CoNGRéS INTeRDiSCiPLiNaRi D'ATeNCió PReCoÇ I DeSeNVoLuPaMeNT INFaNTiL

2o NoVeMBRe 2o2o - 27 MaiG 2o21

INFàNCieS AVui.
La INFàNCia eN PLuRaL.

13 SeSSioNS
EN LíNia.

XI CoNGRéS INTeRDiSCiPLiNaRi D'ATeNCió PReCoÇ I DeSeNVoLuPaMeNT INFaNTiL

2o NoVeMBRe 2o2o - 27 MaiG 2o21

INFàNCieS AVui.
La INFàNCia eN PLuRaL.

13 SeSSioNS
EN LíNia.

XI CoNGRéS INTeRDiSCiPLiNaRi D'ATeNCió PReCoÇ I DeSeNVoLuPaMeNT INFaNTiL

2o NoVeMBRe 2o2o - 27 MaiG 2o21

INFàNCieS AVui.
La INFàNCia eN PLuRaL.

13 SeSSioNS
EN LíNia.

Els factors que influeixen en el desenvolupament infantil i la criança en una societat plural són múltiples i diversos. També ho són la varietat d’opcions d’intervenció terapèutica que existeixen per fer front a dificultats o patologies en aquesta etapa de primera infància.

El Congrés “Infàncies avui. La Infància en plural” neix amb la vocació de ser un punt de trobada perquè les persones que es dediquen a l’atenció precoç i el desenvolupament infantil comparteixin les seves pràctiques professionals.

PRoGRaMa.PRoGRaMa.

Quines són les funcions de la criança?
Com ha afectat la pandèmia als infants i a les seves famílies?
Quines són les diferents aproximacions de l’atenció precoç al TEA?
Com acompanyem els infants amb risc biològic?
Com implementem sistemes de qualitat en l’atenció precoç?
Aquestes i altres qüestions es tractaran al Congrés.

PoNeNTS.PoNeNTS.

Més de 40 reconeguts professionals del desenvolupament infantil i l’atenció precoç aportaran la seva visió i experiència, tenint en compte el context de pandèmia actual i el seu impacte en la manera com ens aproximem als infants i les seves famílies.

CoMuNICaCIoNS.CoMuNICaCIoNS.

Els inscrits al Congrés poden presentar comunicacions inèdites, de caràcter científic o professional, relacionades amb algun dels eixos temàtics del programa.

Termini:
Del 10 de novembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.

INSCRiPCIoNS.INSCRiPCIoNS.

L’entrada general dóna accés a totes les activitats programades durant el Congrés.

Preu: 1oo €
Preu professionals dels centres socis de la UCCAP: 9o €
Preu socis de l’ACAP i del GAT: 8o €
Estudiants: 8o €