CoMuNiCaCIoNS

C0NSIDERACIONS PER A L'ENVIAMENT DE COMUNICACIONS.

1.
 1. Només s´admeten comunicacions orals, les quals hauran de ser inèdites, de caràcter científic o professional, i estar relacionades amb algun dels eixos temàtics del Congrés.
2.
 1. Els resums seran sotmesos a una rigorosa revisió, portat a terme pel Comitè Científic de Congrés, per garantir la seva originalitat, rellevància, integritat i adequació als objectius de la convocatòria.
3.
 1. S´acceptaran les comunicacions que rebin una avaluació favorable per part de Comitè Científic. Les comunicacions acceptades i presentades al Congrés seran publicades a la revista desenvolupa.net. La presentació d'una proposta de comunicació implica l'acceptació per part dels autors d´aquesta publicació.
4.
 1. Els idiomes per a la presentació i per a l'enviament de les comunicacions completes són el català i castellà No obstant això, la presentació oral al Congrés es farà en castellà.
5.
 1. Les comunicacions només es poden enviar online mitjançant el corresponent formulari. No s´admetran les enviades per correu electrònic.
6.
 1. S'enviarà de manera automàtica un correu de confirmació si la comunicació s'ha enregistrat correctament.
7.
 1. Cada autor/a que presenta el treball, o la persona de correspondència, ha de facilitar les seves dades personals: nom complet, centre de treball, telèfon mòbil de contacte i correu electrònic.
8.
 1. És imprescindible que els autors del treball presentat formalitzin la seva inscripció al Congrés.
9.
 1. S’hauran d’omplir els següents apartats:

Dades de contacte

Eix temàtic del Congrés

Títol del treball (màxim 15 paraules)

Nom dels autors

Resum (màxim 350 paraules) que inclogui:

En cas de presentar els resultats d'una investigació, la comunicació s'ha d'estructurar de la següent forma: Antecedents, objectiu, mètode, resultats i conclusions.

En cas de presentar una experiència, la comunicació s'ha d'estructurar així: Introducció, resum, conclusions i comentaris.

10.
 1. El termini per presentar les comunicacions és del 10 de novembre de 2020 fins a 28 de febrer de 2021.
11.
 1. La Secretaria tècnica notificarà per escrit l’acceptació o no de la comunicació al correu de l’autor.
12.
 1. S’entregarà un certificat a cada autor de cada treball escollit.
.